Vilkår og betingelser

Alle priser eks. mva. om annet ikke er spesifisert. Produkt og tjenester rettet mot privatpersoner har pris inkl. mva.

Faktura sendes som standard på epost. EHF-fakturering kan opprettes på forespørsel. Ved papirfaktura (brev) tilkommer fakturagebyr.

Generelle tjenester

Samlefakturering 1 gang pr. måned med 14 dagers betalingsfrist. 

Pakkeløsninger

Etableringspris på pakkeløsning faktureres når tjenesten er ferdig satt opp og levert kunde.
Løpende vedlikeholdskostnad har valgfri betalingstermin: måned, kvartal, halvår eller år.

Alle tjenester med løpende vedlikeholdskostnad har en bindingstid på 12 måneder. Eventuell oppsigelse må skje minst 2 måneder før periodens utløp. Avtalen fornyes automatisk med 12 måneder om oppsigelse ikke er mottatt innen fristen.

Dersom avtalen ønskes avsluttet før bindingstiden er utløpt må kostnader for allerede utført arbeid og tjenester påregnes.

1. FORUTSETNINGER
Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, generelle betingelser for det bestilte produkt ifølge hammar.no, samt informasjon oppgitt av bruker via eventuelt bestillingsskjema. Avtalen inngås mellom GA Hammar org.nr. 989460331 og juridisk ansvarlig i henhold til bestillingsskjemaet (heretter kalt Bruker). Avtalen er inngått når brukeren har gjennomført bestillingen via GA Hammar sine bestillingssider eller andre kanaler, og mottatt epost-bekreftelse på at GA Hammar har mottatt bestilling.
Bruker skal være myndig fysisk eller juridisk person. Bruker får ikke videreselge eller delselge deler av Webhotell til ytterligere parter.

GA Hammar forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling uten forklaring.
2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN
GA Hammar tilbyr Bruker muligheten til å lagre elektroniske data på sine servere slik at andre kan få tilgang til denne informasjonen via Internett. I tillegg får brukeren muligheten til å sende elektronisk post (epost) via Internett og GA Hammar sine systemer. GA Hammar vil fakturere Bruker for disse tjenestene i henhold til de til enhver tid gjeldende priser for tjenestene.

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Registrer riktig, komplett og oppdatert informasjon om seg selv når GA Hammar ber om slik informasjon. Oppdatere og vedlikeholde slik informasjon slik at den alltid er oppdatert.

Bruker er forpliktet til løpende å meddele GA Hammar eventuelle endringer i Brukers bostedsadresse og/eller e-postadresse. Manglende meddeles til GA Hammar om endringer i Brukers bostedsadresse og/eller e-postadresse, vil bli ansett som et vesentlig brudd på GA Hammar sine tjenestevilkår, og GA Hammar kan benytte seg av retten til å ekskludere Bruker fra tjenesten og øyeblikkelig si opp alle forhold Bruker har til GA Hammar.

GA Hammar vil ikke under noen omstendigheter utlever noen av disse opplysningene til tredjepart, med mindre Bruker selv har gitt skriftlig tillatelse til dette eller GA Hammar via rettslig kjennelse blir påtvunget til å utlevere denne informasjonen om Bruker.

Dersom det blir GA Hammar kjent at noe av informasjonen som Bruker har lagt inn er feil eller ukorrekt forbeholder GA Hammar seg retten til å ekskludere Bruker fra tjenesten og øyeblikkelig si opp alle forhold Bruker har til GA Hammar. I slike tilfeller vil ikke eventuelle utestående beløp bli refundert.
3. ENDRING AV VILKÅRENE
GA Hammar forbeholder seg retten til enhver tid å endre vilkårene i dette dokumentet. Dersom en slik endring finner sted, skal GA Hammar informere om dette på tjenesten sin hovedside (www.hammar.no) samt til kunde via epost. Kunden plikter til enhver tid å sørge for at GA Hammar har korrekt informasjon om kommunikasjonskanalen til Bruker. Dersom Bruker ikke godtar de nye vilkårene for tjenesten, har Bruker muligheten til å avslutte sin bruk av tjenesten der og da.

Dersom Bruker fortsetter og benytte seg av tjenesten betyr dette at: Bruker godkjenner de nye vilkårene for bruk av tjenesten. Bruker forplikter seg til vilkårene som er angitt her for bruk av tjenesten.
4. ENDRING/AVSLUTTING AV TJENESTEN
GA Hammar vil så langt det er mulig bestrebe å holde tjenesten tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. GA Hammar kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap kunden måtte ha med bakgrunn i at tjenesten ikke er tilgjengelig. GA Hammar forbeholder seg retten til å avslutte eller endre tjenesten dersom videre drift ikke er forsvarlig.

GA Hammar har ingen forpliktelser overfor tredjepart dersom GA Hammar benytter seg av retten til å endre eller avslutte tjenesten.
5. BRUKERNAVN, PASSORD OG SIKKERHET
Når du blir Bruker av tjenestene fra GA Hammar vil det bli opprettet en brukerkonto med eget brukernavn og passord. Det er Bruker selv som er ansvarlig dersom disse ikke holdes hemmelig. Bruker er dessuten ansvarlig for alt som skjer under Bruker sin brukerkonto.

Bruker forplikter seg til enhver tid å informere GA Hammar dersom Bruker er kjent med uautorisert bruk av Brukers brukerkonto eller andre aktiviteter som utgjør en sikkerhetsrisiko.
6. BRUKERS PERSONVERN
GA Hammar har som prinsipp å overholde den private kommunikasjonen mellom sender og mottaker. I tillegg til de regler som er angitt i punkt 2 ovenfor lover GA Hammar ikke å overvåke, redigere, slette eller utelukke noe av innholdet av en Brukers private kommunikasjon. Unntak er gjeldende dersom: GA Hammar blir påtvunget dette via rettslig instans eller Det er behov for å beskytte GA Hammar sine rettigheter og/eller eiendom eller Det i helt særskilte tilfeller er nødvendig å beskytte den personlige sikkerheten til brukerne av tjenesten eller allmennheten forøvrig.

Bruker er innforstått med at GA Hammar ikke godkjenner innholdet av den kommunikasjon Bruker foretar via tjenesten og heller ikke at GA Hammar tar noe som helst ansvar for eventuelle truende, ulovlige eller på annen måte støtende materiell som Bruker får via denne kommunikasjonen. GA Hammar tar heller ikke noe som helst ansvar for brudd på tredjeparts rettigheter eller kriminelle handlinger som eventuelt oppstår ved bruk av denne tjenesten.

Bruker er innforstått med og godkjenner at GA Hammar gjør teknisk bearbeidelse av Brukers e-post og dens innhold for å: Sende og motta meldinger Tilpasse meldinger til tekniske spesifikasjoner i tilknyttede nettverk Tilpasse meldinger til tjenestens eventuelle begrensninger

Innholdet på Brukers websider må til enhver tid følge norsk lovgivning og GA Hammar kan ikke holdes ansvarlig dersom Bruker ikke overholder dette. GA Hammar forbeholder seg retten til å stenge Brukers konto(er) uten videre beskjed dersom det kommer frem at slikt ikke er tilfelle.
7. ANSVAR
Bruker forstår og godtar at bruk av tjenesten gjøres på egen risiko. Tjenesten tilbys som den er og når den er tilgjengelig. GA Hammar kan ikke garantere at tjenesten vil tilfredsstille Brukers krav, eller at tjenesten vil være uavbrutt, sikker eller fri for feil.

Bruker forstår og godtar at materiale lastet ned eller opp, eller på annen måte mottatt eller sendt gjennom bruk av tjenesten gjøres på egen risiko og at GA Hammar ikke står ansvarlig for eventuelle feil, ødeleggelser eller datatap som oppstår på Brukers datasystem ved bruk av slikt materiale og/eller data.

GA Hammar tar intet ansvar når det gjelder varer eller tjenester som bestilles eller mottas gjennom denne tjenesten eller eventuelle transaksjoner som gjøres via denne.

Bruker er innforstått med og godtar at GA Hammar, dets ansatte, eiere og tilknyttede firmaer, ikke står til rettslig eller økonomisk ansvar for eventuelle rettslige forfølgelser Bruker måtte utsettes for gjennom urettmessig eller ulovlig bruk av tjenesten.

Ingen muntlig eller skriftlig garanti som ikke finnes i dette dokumentet kan gis.
8. DOMENENAVN
GA Hammar forplikter seg til å sørge for en forsvarlig søknadsprosess, for registrering av domener enten dette inkluderer søking, registrering, parkering, eller administrasjon av domenenavn. Bruker er rettighetshaver til det domenet som tildeles, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet til et annet selskap mot å betale de avgifter GA Hammar har satt for overføring av domenenavn. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i avtale om parkering, domeneadministrasjon etc. Bruker er selv ansvarlig for at de nødvendige skjema for overdragelse er korrekt utfylt og sendt til GA Hammar.
Ved bestilling av .no-domenenavn kreves egenerklæring tilsendt fra Bruker før domenenavnet registreres. Dersom gyldig og godkjent egenerklæring ikke er GA Hammar i hende innen 2 uker fra og med bestillingsdato betraktes tjenesten som levert av GA Hammar, bestillingen avsluttet og det eventuelt forhåndsbetalte beløp tapt i sin helhet.
9. LAGRING AV INFORMASJON OG ANDRE BEGRENSNINGER
GA Hammar tar intet ansvar for sletting eller andre feil som resulterer i at Brukers meldinger eller data blir borte fra systemet.

GA Hammar har ved sending og mottak av meldinger eller data ikke satt en øvre grense på antall eller mengde av dette, men forbeholder seg retten til å allikevel avgjøre om Bruker sin benyttelse av tjenesten er i samsvar med Vilkår for bruk av tjenesten, og kan utelukke Bruker dersom GA Hammar definerer det slik at Bruker ikke følger det som fastsettes i disse vilkårene. Lagringsmengden og dataoverføringen på de respektive kontoer fremkommer av produktinformasjonen. Overforbruk vil bli fakturert etter egen avgift. Andre begrensinger for de respektive kontoer kan forekomme.
10. BRUKERS BENYTTELSE AV TJENESTEN
Bruker er ene og alene ansvarlig for innholdet i hans eller hennes meldinger og informasjon sendt gjennom tjenesten. Bruker sin benyttelse av denne tjenesten underlegges alle lokale, statlige og internasjonale lover og regler.

Bruker forstår og godtar: Å ikke benytte tjenesten til kriminelle handlinger. Å ikke avbryte, ødelegge eller sabotere GA Hammar sin tjeneste eller nettverk i forbindelse med tjenesten. Å forholde seg korrekt i forhold til alle tilknyttede nettverks regler og prosedyrer.
Eksempler på tjenester/materiell som ikke er tillatt (engelske ord og uttrykk er benyttet):
• Topsites
• IRC Scripts/Bots
• Proxy Scripts/Anonymizers
• Pirated Software/Warez
• Image Hosting Scripts (similar to Photobucket or Tinypic)
• AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites
• IP Scanners
• Bruteforce Programs/Scripts/Applications
• Mail Bombers/Spam Scripts
• Banner-Ad services (commercial banner ad rotation)
• File Dump/Mirror Scripts (similar to rapidshare)
• Commercial Audio Streaming (more than one or two streams)
• Escrow/Bank Debentures
• High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites
• Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
• Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)
• Prime Banks Programs
• Lottery/Gambling Sites
• MUDs/RPGs/PBBGs
• Hacker focused sites/archives/programs
• Sites promoting illegal activities
• Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content
• Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
• Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com)
• Mailer Pro
• Broadcast or Streaming of Live Sporting Events (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF, etc)


Tjenesten benytter Internett for sending og mottagelse av meldinger og informasjon. Brukers benyttelse av tjenesten er derfor underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for Internett. Bruker vil ikke benytte tjenesten til kjedebrev, «spam»-e-post eller andre distribusjonslister til personer som ikke har gitt spesifikk informasjon om at de ønsker å inkluderes i slike tjenester. Bruker vil ikke benytte tjenesten til å lagre ulovlig materiell.

Bruker forstår og godtar å ikke sende eller publisere ulovlige, trakasserende, obskøne, truende, vulgære eller på annen måte støtende materiale i noen form. Dessuten å ikke sende og publisere materiale som oppfordrer til oppførsel som bryter med norske eller internasjonale lover og regler. Forsøk på å tilegne seg tilgang til andre selskapers datasystemer er ikke tillatt.

Bruker må ikke under noen omstendigheter foreta handlinger og transmisjoner som vil kunne utgjøre en uforholdsmessig stor byrde på GA Hammar sine servere og teknisk infrastruktur.

GA Hammar forbeholder seg retten til å fjerne innhold som zip, MP3, jpg og liknende såfremt disse belaster serverne i urimelig grad. Hensikten med GA Hammar sine webhotell er ikke å fungere som ekstern harddisk for lagring av større mengder filer til fri nedlastning eller visning, men derimot en fremvisnings- og/eller salgsplass for fysiske og juridiske personer.

Bruker skal ikke ødelegge eller bryte inn i andre brukeres benyttelse eller glede av å bruke tjenesten.
11. FRI TRAFIKK
GA Hammar har i utgangspunktet fri trafikk på alle webhotell, men i tilfelle av grov utnyttelse, forbeholder GA Hammar seg retten til å oppheve Brukers abonnement eller å sette begrensninger på Brukers trafikk. Grov utnyttelse kan eksempelvis være overtredelse av reglene i punkt 10, samtidig med at denne overtredelsen forårsaker et uforholdsmessig stort trafikkforbruk.
12. AVSLUTNING AV TJENESTEN
Et abonnement løper i 12 måneder ad gangen (en «abonnementsperiode»), med mindre annet er spesifisert, og kan til enhver tid sies opp av Bruker med minimum 1 – en – måneds varsel inntil utløpet av en abonnementsperiode. F.eks. hvis Bruker har tegnet et abonnement den 1. januar 2010 gjelder abonnementet til 31. desember 2010. Hvis Kunden ikke ønsker å fortsette abonnementet for det følgende år (2011) skal abonnementet sies opp senest 30. november 2010. Denne avslutningen må gjøres via GA Hammar sine websider (www.hammar.no) eller pr epost. Tjenesten er et løpende abonnement som løper fram til oppsigelse er mottatt fra Bruker.

GA Hammar holdes ikke ansvarlig overfor tredjepart dersom tjenesten avsluttes.

Dersom Bruker skulle være eller bli misfornøyd med tjenesten eller reglene i dette dokumentet skal han forholde seg på følgende måte: Øyeblikkelig slutte å bruke tjenesten. Avslutte sin brukerkonto. Informere GA Hammar om avslutningen.

GA Hammar forplikter seg ikke til å varsle Bruker om at forholdet blir/er avsluttet hvis ikke alternativ kontaktform over internett eller brev post (f.eks. alternativ e-post adresse) er oppgitt i brukerens personlige opplysninger.

Ved avslutning av brukerkontoen vil Brukers rettigheter til bruk av tjenesten forsvinne. Bruker har ingen rett til og GA Hammar har intet ansvar for å videresende uleste eller ikke sendte meldinger og informasjon til Bruker eller tredjepart.
13. BESKJEDER TIL ELLER FRA GA HAMMAR
Alle beskjeder til eller fra GA Hammar skal foregå skriftlig, via e-post, via GA Hammar sine kundesider (www.hammar.no) eller normal postgang. GA Hammar kan sende ut meldinger via tjenesten dersom GA Hammar mener dette er nødvendig for å informere Bruker om endringer i vilkår for bruk av tjenesten eller andre temaer av viktighet for tjenesten og dens brukere. Bruker kan dersom ønskelig motta driftsmeldinger fra GA Hammar gjennom valgt kommunikasjonskanal.
14. SIKKERHETSKOPIERING AV DATA
Bruker forstår og godtar at GA Hammar ikke er ansvarlig for tap av data som følger av at tjenesten skulle bli avbrutt eller på andre måter ødelagt. Bruker er selv ansvarlig for å ha sikkerhetskopi av data lagret på GA Hammar sine servere.
15. BETALING
Bruker godtar å til enhver tid betale de gjeldende avgiftene fastsatt for tjenesten. GA Hammar vil forhåndsfakturere Bruker for bruk av tjenesten 1 – en – måned før ny periode av produktet/tjenesten starter. Bruker gis 14 dagers betalingsbetingelse, dersom ikke annet er særskilt avtalt. Ved forsinket betaling vil Bruker motta purring fra oss 14 dager etter fakturaens forfall. Ved forsinket betaling påløper renter etter forsinkelsesrenteloven. GA Hammar forbeholder seg retten til å overdra fordringen til tredjepart. Dersom betaling ikke er mottatt ved start av ny abonnementsperiode, er Bruker innforstått med at produktet/tjenesten kan bli suspendert eller slettet og at domene ikke vil fornyes.
GA Hammar pålegger seg å sende ut faktura via e-post til e-postadresse angitt av bruker 1 – en – måned før ny periode av produktet/tjenesten starter. GA Hammar pålegger seg også å sende ut varsel via e-post samme dag som fristen på faktura utgår. GA Hammar sender faktura, purring og inkassovarsel kun via e-post. GA Hammar er ikke ansvarlig for at Bruker mottar e-postene som blir sendt.

Bruker kan betale for tjenesten ved hjelp av bankoverføring eller PayPal (www.paypal.com).
16. ANGRERETT
Ved benyttelse av angrerett tilbaketrekker GA Hammar rettighetene til å benytte seg av tjenesten og Bruker vil få refundert betalt beløp, med unntak av det som fremgår av punktene under og eventuelt gjeldende rettsregler på området.

Angreretten gjelder i 30 dager fra bestillingstidspunktet. Tjenesten er levert når registrering av domenet er foretatt ved domenets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt selv om 30 dagers fristen for angrerett ikke er utløpt. Dersom GA Hammar mottar avbestilling før domenet er registrert og innen utløp av angrefristen vil Bruker uavkortet få refundert sin betaling. Forhåndsdesignet webdesign eller logo er ikke refunderbare etter at kjøpet er gjennomført.
Ved bruk av angreretten kan dette fremstilles skriftlig via brevpost eller elektronisk via e-post dersom GA Hammar godkjenner refusjonen på denne måten.
17. STENGING
Dersom ett eller flere av punktene i denne avtalen misligholdes vil tjenesten bli midlertidig stengt frem til forholdet er rettet opp. Dersom forholdet ikke er rettet opp innen rimelig tid vil tjenesten permanent stenges. En stenging blir å anse som en oppsigelse slik at Brukerens betalingsforpliktelser gjelder til datoen stengingen utføres.
18. RETTIGHETER TIL INNHOLD
Bruker forstår og godtar at alt innhold på sidene til GA Hammar og våre annonsører tilhører det enkelte firma og all bruk av dette materialet må godkjennes av disse. Det betyr at Bruker ikke kan kopiere, reprodusere, distribuere eller lage relaterte arbeider ut fra innhold funnet på disse sidene uten skriftlig godkjennelse fra det enkelte firma.

Alle varemerker er copyright beskyttet av sine respektive eiere og alle rettigheter forbeholdes.
19. FORCE MAJEURE
Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.
20. LOVVALG OG TVISTELØSNING
Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett.
Tvister mellom Bruker og GA Hammar skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.
Partene vedtar Sør-Trøndelag tingrett som verneting.